Experiment‎ > ‎

Resultat av tidigare experiment

Ordminne december 2008

Bäste deltagare i ordminnesexperimentet!

Vi är mycket tacksamma för att du tog dig tid att vara med i vårt experiment.

Det syftade till att ta reda på om man i allmänhet minns negativa saker/händelser mer än positiva. Litteraturen har antytt att det kan vara så, men det kan eventuellt finnas en åldersförskjutning, så att det mest är yngre personer som har selektivt minne för negativa händelser. Äldre utvecklar med tiden en tendens att i stället minnas de positiva inslagen bättre.

Det som är mera säkert är att alla brukar tycka att de känner igen känslomässigt laddade stimuli, både positiva och negativa, oavsett om de faktiskt har sett dem förut. Man skiljer i studier av igenkänningsminne på sensitivitet (d’), som är den verkliga förmågan att skilja gammalt från nytt, och kriteriet (C), som är ett mått på viljan att svara :”Ja, jag känner igen det”. Om man har ett lågt kriterium, svarar man ”Ja” gärna och ofta. Om man har ett högt kriterium, är man mer återhållsam.

I experimentet fanns det fyra svårighetsgrader, som bestod i att orden kom olika snabbt. Alla fick se orden i 400 msek, men tidsavståndet till nästa ord var kort för somliga och längre för andra. Detta tidsavstånd, SOA (stimulus onset asynchrony) hade nivåerna 500, 750, 1100, 1700 ms. Vilken nivå man fick bestämdes slumpmässigt – det går därför inte att utan vidare jämföra prestationen mellan individer. Att lära in orden med SOA 500 är förstås mycket svårare än med SOA 1700.

Ta inte dina resultat på blodigt allvar – vi vet inte om det är bättre eller friskare att minnas positivt bättre än negativt eller vice versa!


 

2. Gruppens resultat: (48 personer)

1.       Kriteriet C var som väntat högre för neutrala än för emotionellt laddade ord.
     Sensitiviteten, d’, visade bättre resultat för negativa ord

än för neutrala, som i sin tur blev bättre ihågkomna än positiva ord.